Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Výživné

Jste–li matka nebo otec nezletilého dítěte, kterému bylo přiznáno pravomocným a vykonatelným rozsudkem výživné, splatné k Vašim rukám, můžete navrhnout jeho realizaci exekučně prostřednictvím soudního exekutora.

Musíte disponovat pravomocným a vykonatelným exekučním titulem – nejčastěji rozsudkem, kterým bylo stanoveno dlužné výživné, nebo běžné výživné, či dlužné i běžné výživné společně. 

Postup při podání exekučního návrhu:

1. mít pravomocný a vykonatelný rozsudek na výživné označený doložkou právní moc a vykonatelnosti

2. stáhnout - Návrh na nařízení exekuce – výživné 

                     - Přehled dlužného výživného – tabulka

tyto dokumenty jsou ke stažení na našem webu v sekci:  Dokumenty ke stažení 

3. vyplnit Návrh na nařízení exekuce – výživné 

4. vyplnit Přehled dlužného výživného – tabulka

5. přiložit k návrhu na nařízení exekuce úředně ověřenou kopii exekučního titulu – rozsudku, kterým bylo výživné určeno, který musí být označený doložkou právní moci a vykonatelnosti (ev. jeho originál)

6. podat bezvadný návrh se všemi přílohami soudnímu exekutorovi, a to:

- zaslat doporučeně poštou na adresu: Mgr. Andrea Říhová, LL.M., soudní exekutorka, 28. října 1228, 273 09 Kladno

- osobně v Exekutorském řadu v úředních hodinách na adrese: 28. října 1228, 273 09 Kladno

- datovou schránkou: ID DS p48kf9i

- emailem se zaručeným elektronickým podpisem: sekretariat@exekutorkladno.cz 

***doporučujeme, rovněž čtěte obecné zásady exekucí na našem webu v sekci  - Pro oprávněné

Pokud máte zájem o sepis Návrhu na nařízení exekuce pro výživné prostřednictvím soudního exekutora, tuto službu soudní exekutor poskytuje v rámci právní pomoci dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 

Soudní exekutor za poskytování právní pomoci, která zahrnuje mj. i sepsání Návrhu na nařízení exekuce, účtuje odměnu v souladu s § 16 vyhlášky č. 330/2001 Sb. a § 7, § 8 odst. 4, § 11 odst. 2 písm. e) a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb.