Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Výživné

Jste–li matka nebo otec nezletilého dítěte, kterému bylo přiznáno pravomocným a vykonatelným rozsudkem výživné, splatné k Vašim rukám, můžete navrhnout jeho realizaci exekučně prostřednictvím soudního exekutora.

Musíte disponovat pravomocným a vykonatelným exekučním titulem – nejčastěji rozsudkem, kterým bylo stanoveno dlužné výživné, nebo běžné výživné, či dlužné i běžné výživné společně. 


Postup při podání exekučního návrhu:

1. mít pravomocný a vykonatelný rozsudek na výživné označený doložkou právní moc a vykonatelnosti

2. stáhnout - Návrh na nařízení exekuce – výživné 

                     - Přehled dlužného výživného – tabulka 

tyto dokumenty jsou ke stažení na našem webu v sekci:  Dokumenty ke stažení 

3. vyplnit Návrh na nařízení exekuce – výživné 

4. vyplnit Přehled dlužného výživného – tabulka

5. přiložit k návrhu na nařízení exekuce úředně ověřenou kopii exekučního titulu – rozsudku, kterým bylo výživné určeno, který musí být označený doložkou právní moci a vykonatelnosti   (ev. jeho originál)

6. podat bezvadný návrh se všemi přílohami soudnímu exekutorovi, a to:

- zaslat doporučeně poštou

- osobně v Exekutorském řadu v úředních hodinách 

- datovou schránkou

- emailem se zaručeným elektronickým podpisem


*doporučujeme, rovněž čtěte obecné zásady exekucí na našem webu v sekci  - Pro oprávněné


Pokud máte zájem o sepis Návrhu na nařízení exekuce pro výživné prostřednictvím soudního exekutora, tuto službu soudní exekutor poskytuje v rámci právní pomoci dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. 


Soudní exekutor za poskytování právní pomoci, která zahrnuje mj. i sepsání Návrhu na nařízení exekuce, účtuje odměnu v souladu s § 16 vyhlášky č. 330/2001 Sb. a § 7, § 8 odst. 4, § 11 odst. 2 písm. e) a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb.


Kontakt

tel: (+420) 605 883 955 


Úřední hodiny

Pondělí, středa 9:30 – 11:30 hod, 13:30 – 15:30 hod

id DS p48kf9i

Email: sekretariat@exekutorkladno.cz

Pro komunikaci si připravte spisovou značku, která je ve tvaru 223 EX xxxx/xx (např. 223 EX 1234/16, dříve 088EX 1234/16).

Při telefonickém i osobním kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.

Běžnou e-mailovou komunikaci – datové zprávy, pro které není vyžadován zaručený elektronický podpis lze učinit v těchto formátech podání a příloh:  

§ *.txt (prostý text)

§ *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

§ *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

§ *.pdf

§ *.rtf (rich text format)

§ *.htm, *.html (hypertextový dokument)

§ *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

§ *.zfo

Maximální velikost datové zprávy (e-mail, datová schránka) včetně přiložených dokumentů je 20 MB. UPOZORNĚNÍ: Překročí-li datová zpráva povolenou velikost, nemusí být z technických důvodů soudnímu exekutorovi doručena.

Soudní exekutor nepřijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat.