Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

GDPR — Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správcem osobních údajů je soudní exekutorka Mgr. Andrea Říhová, LL.M., Exekutorský úřad Kladno, sídlem 28. října 1228, 273 09 Kladno - Švermov, IČO 08721548 (dále jen „Správce“). 


2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu sekretariat@exekutorkladno.cz, případně telefonicky na čísle tel: (+420) 605 883 955 .


3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů.

Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů
 • související činnosti vyplývající ze zákona č. 120/2001Sb. a prováděcích předpisů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.


4. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
Správce zpracovává osobní údaje zejména o oprávněném, povinném a jeho manželovi, případně bývalém manželovi, právních zástupcích účastníků ex. řízení a osob zúčastněných na řízení. Dále správce zpracovává osobní údaje i o spoluvlastnících, osob s předkupním právem, právem věcného břemen, nájemním právem a zástavním právem, o zájemcích o dražbu, o osobách, které přihlásily svoji pohledávku do dražby a dalších soudních exekutorech, o účastnících dražby, zájemců o sepsání exekutorských zápisů, úschov, jakož i o zaměstnavatelích a zaměstnancích, o soudních znalcích a tlumočnících, likvidačních správcích, správcích závodu, správcích nemovitých věcí, likvidátorech, správcích dědictví, insolvenčních správcích a jejich zaměstnancích a dalších osob, které jsou dotčeny činností správce a osob, které jsou ve smluvním vztahu ke správci.


5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 
Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh.
Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).


6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, správci a dodavatelé informačního systému, provozovatelé poštovní přepravy zásilek, účastníci exekučního řízení s právem nahlédnout do spisu, třetí osoby je-li toho třeba pro naplnění účelu exekučního řízení či prokáží-li oprávněný zájem na věci, veřejné rejstříky na základě zákonných povinností správce (Centrální evidence exekucí – CEE, Rejstřík zahájených exekucí – RZE). 

Osobní údaje v exekutorských spisech zpřístupňuje exekutorský úřad podle článku 86 Nařízení v souladu s právem České republiky. Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.  Správce dále předává osobní údaje při zveřejňování dokumentů, které mu umožňuje a ukládá zákon. 

Správce dále předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část dohledovým orgánům Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti, soudům, dále orgánům činným v trestním řízení, notářům v řízení dědickém, či insolvenčním správcům k plnění svých oprávnění a povinností zjišťovat majetek povinných osob či jejich manželů. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu jiným, než výše uvedeným třetím osobám nebo organizacím.


7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skončení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.


8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

V Kladně dne 1. ledna 2020       
     
                                                                                   Mgr. Andrea Říhová, LL.M.
                                                                                         soudní exekutorka
                                                                                   Exekutorský úřad Kladno