Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Pro oprávněné

nabízíme:

rychlý, efektivní, spolehlivý a plně profesionální přístup

postupy vždy v souladu s právními předpisy 

kvalitní a odborné personální zázemí

moderní materiální zázemí a ICT vybavenost

individuální přístup k oprávněným

okamžité vyplácení vymožených finančních prostředků oprávněným 

dálkové přístupy pro nahlížení do spisů se zabezpečeným certifikovaným přístupem

zasílání pravidelných reportů vymoženého plnění

Vedeme exekuční agendu v elektronické podobě. 

Jsme vybaveni vyspělými moderními hardwareovými a softwareovými technologiemi. 

Data zpracováváme na nejvyšší úrovni, čímž je zajištěno flexibilní, rychlé a efektivní vedení exekucí i operativních změn v reakci na legislativní vývoj.

Jednou z našich nejvyšších priorit kromě rychlosti, efektivity, odbornosti a spolehlivosti, je zabezpečení informací.

Naše IT oddělení řeší požadavky či případné problémy našich klientů obratem.


Věřitel, který disponuje pravomocným a vykonatelným exekučním titulem, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému, se v exekučním řízení označuje jako oprávněný. Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.). 

Exekučním titulem může být:

 • rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád)
 • rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)
 • rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon 

Upozornění: Před vlastním podáním návrhu na exekuci je vhodné zvážit, zda pohledávka přiznaná exekučním titulem je fakticky vymahatelná. Pokud povinný nevlastní žádný majetek nebo nemá konkrétní zdroj příjmů, ani exekutor většinou nebývá úspěšný. V takových případech doporučujeme nejprve konzultaci s pracovníkem našeho úřadu.


Postup při podání exekučního návrhu

Exekuční návrh se podává přímo k soudnímu exekutorovi, který má působnost po celé České republice. Návrh tak můžete podat bez ohledu na místní příslušnost. V podepsaném a datovaném návrhu musí být označen soudní exekutor provádějící exekuci včetně jeho sídla, dále musí být uvedeno, kdo návrh činí, které věci se návrhu týkají, a co sleduje.

Exekuční řízení je zahájeno v okamžiku, kdy je exekutorskému úřadu doručen podepsaný exekuční návrh. Doručen může být osobně, prostřednictvím poštovních služeb nebo datovou schránkou. V ideálním případě je sepsání a podání exekučního návrhu jediná aktivita oprávněného, který poté již jen čeká na zaslání vymoženého plnění.

Soudní exekutor poskytuje právní pomoc s vypracováním exekučního návrhu. Pokud máte zájem o sepis Návrhu na nařízení exekuce prostřednictvím soudního exekutora, tuto službu soudní exekutor poskytuje v rámci právní pomoci dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. V takovém případě je nutné sjednání osobní schůzky s naším pracovníkem. 

Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat také přesné označení osoby oprávněné i povinné, zahrnující:

 • u fyzických osob: jméno a příjemní účastníka, místo jejich trvalého pobytu, v případě cizinců druh a místo pobytu na území ČR, rodné číslo nebo datum narození; je-li účastníků více jména a příjmení, místa jejich trvalého pobytu, rodná čísla nebo data narození;
 • u právnických osob: obchodní název, sídlo a identifikační číslo;
 • přesné označení exekučního titulu, povinnost, která má být exekucí vymožena a údaj o tom, zda a v jakém rozsahu povinný tuto vymáhanou povinnost splnil;
 • označení dalších důkazů, kterých se oprávněný dovolává;
 • v případě, že je oprávněný zastoupen, plnou moc zástupce;
 • v případě, že je oprávněný obchodní firma i listiny prokazující oprávnění fyzické osoby za obchodní firmu jednat (výpis z OR, pověření zaměstnance, příp. další)

K podávanému exekučnímu návrhu je nutné doložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, případně stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, to neplatí, vydal-li exekuční titul exekuční soud.

Na základě cizího rozhodnutí lze exekuci vést tehdy, pokud bylo u tohoto rozhodnutí vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo bylo rozhodnuto o uznání.  

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

Přešlo-li právo přiznané exekučním titulem nebo naopak povinnost tímto titulem uložená na jinou osobu (postoupení pohledávky, dědictví, převzetí závazků), pak je třeba tuto skutečnost doložit soudnímu exekutorovi listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem či notářem.

V exekučním návrhu uveďte i další skutečnosti, které usnadní provedení exekuce (např. údaje o majetku povinného, výpisy z katastru nemovitostí, střediska cenných papírů, má-li být exekucí postižen, jeho plátci mzdy, movitých věcech vyšší hodnoty atd.), pokud jsou Vám tyto údaje známy. 

Jak probíhá exekuce po podání návrhu

Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce („pověření“). Místně a věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud povinného (§ 45 exekučního řádu). Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření exekutor oprávněného vyrozumí o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje; spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

Poté co soudní exekutor obdrží od exekučního soudu pověření k provedení exekuce, posoudí a určí, jakým způsobem (zejména vůči jakému majetku) bude exekuce provedena a vydá o tom exekuční příkaz, vůči kterému neexistuje opravný prostředek. S majetkem postiženým exekucí nesmí povinný nijak nakládat. Po zápisu doložky o provedení exekuce (dříve právní moc) exekutor tuto exekuci provede.

Náklady exekuce, mezi něž patří zejména odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností hradí povinný. Výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů atd. upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb., v platném znění.

Exekuce provádíme těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy
 • srážkami z jiných příjmů (důchod, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti atd.)
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitých věcí (nemovitostí)
 • postižením jiných majetkových práv - např. podílu v obchodní společnosti, podílu v bytovém družstvu
 • postižením závodu, prodejem závodu
 • postižením nehmotných práv - průmyslových práv jako např. ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, např. akcie, podílové listy, šeky.
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 • správou nemovité věci
 • pozastavením řidičského oprávnění