Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Exekuce

Pro oprávněné odkaz ZDE

Pro povinné odkaz ZDE

Provádíme nucený výkon povinností, které povinný dobrovolně nesplnil a které mu byly uloženy vykonatelným rozhodnutím soudu, notářským nebo exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutím správního orgánu včetně platebního výměru, výkazu nedoplatků, rozhodnutím ve věcech daní a poplatků, nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, rozhodčím nálezem, schváleným smírem či dalším exekučním titulem, který zákon dovoluje.


Exekutorský úřad Kladno působí na celém území České republiky.

Exekuci nařizuje a soudního exekutora pověřuje příslušný soud na základě návrhu oprávněného.


Náklady exekuce hradí exekutorovi a oprávněnému povinný a jsou stanoveny Příkazem k úhradě nákladů exekuce.

Oprávněnému povinný hradí i náklady spojené s vydáním exekučního titulu.

Soudní exekutor je vymůže v exekučním řízení na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Výhody exekučního řízení: efektivní řízení, rychlost řízení, profesionalita a zákonné uspokojení práva, kterým věřitel disponuje.