Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

O žádosti soudní exekutor sepíše za účasti věřitele protokol. Jedno vyhotovení protokolu exekutor předá věřiteli a jedno vyhotovení doručí dlužníkovi. 

Exekutor neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

Jedná se o právní jednání, kterým se může věřitel (i nesplatné pohledávky) zajistit do budoucna proti tomu, aby dlužník manipulací se svým majetkem zmařil nebo snížil možnost uspokojení pohledávky věřitele. Věřitel si tím vyhrazuje, že budoucí kroky dlužníka vůči němu nebudou účinné a pokud tedy dlužník převede na třetí osobu svůj majetek zůstává věřiteli i nadále právo žádat v exekuci zpeněžení tohoto majetku i když jeho vlastníkem už nebude dlužník, ale jiná osoba.

Ten, kdo žádá o sepsání protokolu, je povinen exekutorovi prokázat svoji totožnost.

Za činnost týkající se oznámení o výhradě náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada určená na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif).