Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu (dále jen "oznámení o výhradě") tomu, koho žadatel označil za toho, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

O žádosti exekutor sepíše za účasti věřitele protokol. Jedno vyhotovení protokolu exekutor předá věřiteli. Exekutor neodpovídá za obsah oznámení o výhradě.

Ten, kdo žádá o sepsání protokolu, je povinen exekutorovi prokázat svoji totožnost úředním průkazem, nezná-li ho exekutor osobně. Jde-li o právnickou osobu, je povinen její zástupce prokázat vedle své totožnosti i její existenci. Obdobně se postupuje, je-li zástupcem právnické osoby jiná právnická osoba. Právnická osoba prokazuje svoji existenci výpisem z veřejného rejstříku, do kterého se zapisuje; nezapisuje-li se, prokazuje svoji existenci jiným způsobem, ze kterého lze soudit, že existuje a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná. Není-li exekutorovi totožnost, popřípadě existence právnické osoby, prokázána, exekutor odmítne požadovaný úkon provést.

Za činnost týkající se oznámení o výhradě náleží soudnímu exekutorovi finanční náhrada určená na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif).