Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Dobrovolné dražby

Na návrh vlastníka věci či osoby oprávněné s věcí disponovat může soudní exekutor provést dražbu movité či nemovité věci.

Dražbu soudní exekutor provede podle ustanovení exekučního řádu.

Dobrovolné dražby provádíme:

  • pro vlastníka
  • v rámci insolvenčního řízení
  • v rámci likvidace dědictví

Základem pro provedení dobrovolné dražby je sepsání smlouvy o provedení dražby mezi navrhovatelem a soudním exekutorem. V této smlouvě se určí konkrétní práva a povinnosti pro provedení dražby.

V případě Vašeho zájmu o provedení dobrovolné dražby či dalších podrobností, které jste nenalezli níže, nás prosím kontaktujte ZDE.

Soudní exekutor postupuje přiměřeně podle exekučního řádu (ustanovení § 76 odst. 2 e. ř.). Postup exekutora při dražebním jednání, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se přiměřeně řídí občanským soudním řádem a exekučním řádem. Mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva.

Při provedení dobrovolné dražby je respektována právní úprava zástavních práv. Předkupní právo není překážkou provedení dobrovolné dražby, neboť může být uplatněno jen při samotném dražebním jednání.

Na základě konzultace mezi exekutorem a navrhovatelem je stanoveno nejnižší podání, dražební jistota, minimální příhoz i termín konání dražby. Není-li učiněno ani nejnižší podání, exekutor může provést na návrh navrhovatele opětovnou dražbu. Dražbu organizačně a materiálně technicky zabezpečuje přímo soudní exekutor. Soudní exekutor zajišťuje po skončení dražby a po zaplacení nejvyššího podání přechod vlastnického práva na vydražitele. Výtěžek dražby je exekutorem předán navrhovateli bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením. Odměna exekutora a hotové výdaje za provedení dražby bude započtena proti výtěžku dražby. Výše odměny soudního exekutora se sjednává dohodou.

Podklady pro uzavření smlouvy:

  • identifikace předmětu dražby
  • listiny, prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat
  • v případě movitých věcí, dále listiny, nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla)
  • ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno
  • uvedení závad, které na předmětu dražby váznou