Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Nahlížení do spisu

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do exekučních spisů a pořizovat z nich výpisy, oprávněné osoby mohou tak činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu provede exekutorský úřad vždy záznam, který osoba, jenž do spisu nahlíží, podepíše.

Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři do něho lze nahlédnout. Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel, jiné osoby jen s jeho souhlasem.

Do spisu soudního exekutora je možné nahlížet pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě přesného termínu nahlédnutí do spisu.

Prosíme žadatele o nahlédnutí do spisu, aby svoji žádost doručili exekutorskému úřadu osobně nebo ji zaslali poštou na adresu sídla úřadu nebo na e-mailovou adresu: sekretariat@exekutorkladno.cz. V žádosti uveďte svou e-mailovou adresu, nebo telefonní kontakt, na který bude pověřeným zaměstnancem úřadu sdělen termín (datum a hodina), v němž bude žadateli umožněno nahlížení do spisu.

V případě, že chcete nahlédnout do spisu jménem účastníka řízení, je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje.