Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Nahlížení do spisu

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do exekučních spisů a pořizovat z nich výpisy, oprávněné osoby mohou tak činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu provede exekutorský úřad vždy záznam, který osoba, jenž do spisu nahlíží, podepíše.

Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři do něho lze nahlédnout. Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel, jiné osoby jen s jeho souhlasem.

Do spisu soudního exekutora je možné nahlížet pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě přesného termínu nahlédnutí do spisu.

Prosíme žadatele o nahlédnutí do spisu, aby svoji žádost doručili exekutorskému úřadu osobně nebo ji zaslali poštou na adresu sídla úřadu nebo na e-mailovou adresu: sekretariat@exekutorkladno.cz. V žádosti uveďte svou e-mailovou adresu, nebo telefonní kontakt, na který bude pověřeným zaměstnancem úřadu sdělen termín (datum a hodina), v němž bude žadateli umožněno nahlížení do spisu.

V případě, že chcete nahlédnout do spisu jménem účastníka řízení, je nutné, abyste doložili plnou moc, která Vás k těmto úkonům opravňuje. Plná moc k zastupování musí být soudnímu exekutorovi nebo jeho pověřenému zaměstnanci doložena před zahájením nahlížení do spisu. 

V rámci nahlížení do spisu je Vám k dispozici pověřený pracovník, který Vám listinný spis nebo elektronický spis zpřístupní. Ze spisu si můžete vlastním zařízením pořídit kopie listin, případně Vám může pověřený zaměstnanec vyhotovit za poplatek kopie nebo stejnopisy listin ze spisu. Výše poplatku se řídí sazebníkem dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.