Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Legislativa

Na provádění exekucí se vztahují tyto předpisy upravující exekuční řízení:

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních                                                                   
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS-CoV2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestních činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu


Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora 
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti                                      
Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy