Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Legislativa

Na provádění exekucí se vztahují tyto předpisy upravující exekuční řízení:


Zákon č. 120/2001 Sb. - exekuční řád 
Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád 
Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Zákon č. 292/2013 Sb. - zákon o zvláštních řízeních soudních                                                                       
Zákon č. 191/2020 Sb. - o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS-CoV2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestních činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora 
Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti 
Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy                                               
Vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí