Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Často kladené otázky a výklad některých pojmů

Kdo je exekutor

Soudní exekutor je fyzická osoba, která je státem pověřena vedením exekutorského úřadu v rámci něhož exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu.

Jaká je činnost exekutora

Soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů („exekuční činnost“) a další činnost dle exekučního řádu. V rámci další činnosti poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu. Exekuční činností rozumíme nucený výkon exekučních titulů, tj. vynucení splnění povinností stanovených v exekučních titulech, pokud tyto nebyly splněny dobrovolně.

V rámci další činnosti může soudní exekutor zejména provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí; poskytovat právní pomoc, přijímat věci do úschovy.

Co je exekuční titul

Exekuční titul je jakákoli listina na základě které může být nařízena a vedena exekuce proti povinnému.

Zákon vymezuje exekuční tituly pouze demonstrativně, když příkladně uvádí, že exekučním titulem je: rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád); rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů); rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení; jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon.

Aby soudní exekutor mohl provést exekuci je důležitý exekuční titul, který je po formální i materiální stránce vykonatelný. S tímto exekučním titulem se oprávněný obrátí na soudního exekutora k provedení exekuce.

Co je exekuční návrh

Zahájení exekučního řízení je ovládané zásadou dispoziční, což znamená, že toto řízení lze zahájit výlučně na návrh oprávněné osoby. Takovým návrhem je tzv. exekuční návrh, který může podat jen osoba oprávněná z exekučního titulu, nebo osoba, na které přešlo nebo bylo převedeno právo z exekučního titulu.

V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídle a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Co je to exekuční soud

Exekučním soudem je v prvním stupni místně příslušný okresní soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo povinný.

Pověření k provedení exekuce uděluje exekutorovi vždy tento Okresní soud.

Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný Krajský soud.

Co je to exekuční příkaz

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek. Od 1.7.2018 vyhotovuje soudní exekutor Exekuční příkazy i některá jiná rozhodnutí podle vzorů stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb. Vzory písemností byly připraveny Ministerstvem spravedlnosti tak, aby byly srozumitelné pro laiky. V zájmu účastníků je, aby si veškeré doručené písemnosti důkladně přečetli.  

Co je to součinnost třetích osob

Nejrůznější subjekty mají povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi informace, aby exekuce mohla být úspěšně provedena. Tuto povinnost mají banky, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR, notáři a další. Součinnost třetích osob významně zvyšuje úspěšnost exekuce.