Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Často kladené otázky a výklad některých pojmů

Co je to exekuční soud?

Exekučním soudem je v prvním stupni místně příslušný okresní soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo povinný.

Pověření k provedení exekuce uděluje exekutorovi vždy tento Okresní soud.

Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích je příslušný Krajský soud.

Co je to exekuční příkaz?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Proti exekučnímu příkazu nelze podat žádný opravný prostředek.

Co je to součinnost třetích osob?

Nejrůznější subjekty mají povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi informace, aby exekuce mohla být úspěšně provedena. Tuto povinnost mají banky, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR, notáři a další. Součinnost třetích osob významně zvyšuje úspěšnost exekuce.