Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Odměna soudního exekutora


Soudní exekutor a exekutorský úřad poskytuje ve smyslu ustanovení zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) placené služby právnickým i fyzickým osobám. Odměna exekutora je stanovena zákonem a prováděcí vyhláškou buď jako smluvní odměna nebo jako tarifní odměna. K této odměně se připočítávají hotové výdaje exekutora a náhrada za ztrátu času. Veškeré náklady exekuce (včetně účelně vynaložených nákladů oprávněného) hradí povinný (od oprávněného může exekutor požadovat pouze přiměřenou zálohu na náklady exekuce). Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky

Základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění.

Odměna soudního exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí

do 3.000.000,- Kč základu  15 %,
z přebývající částky až do 40.000.000,- Kč základu  10 %,
z přebývající částky až do 50.000.000,- Kč základu   5 %,
z přebývající částky až do 250.000.000,- Kč základu  1 %.

Vymožení částky převyšující 250, 000. 000,- Kč se pro výpočet odměny soudního exekutora do základu nezapočítává.
Odměna soudního exekutora činí nejméně 2.000,- Kč.Snížené náklady soudního exekutora 

Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky.Záloha na náklady exekuce

Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50% odměny, činí však minimálně 1.000,- Kč.