Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Pro zaměstnavatele

Pokud máte jako zaměstnavatel jakýkoli dotaz týkající se srážek, neváhejte se na nás obrátit.   

Jedná se zejména:

  • o konzultace pro určení správného výpočtu srážek a pořadí
  • dotaz na aktuální nebo zbývající dlužnou částku
  • nahlášení ukončení pracovního poměru

Výpočet srážek ze mzdy

Ustanovení § 279 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, stanoví náležitosti výpočtu srážek ze mzdy.

Pro výpočet srážek ze mzdy můžete využít praktickou kalkulačku, kterou lze najít na stránkách Exekutorské komory České republiky https://www.ekcr.cz/?p=kalkulacka_1. Upozorňujeme, že kalkulačka má pouze informativní charakter. Najdete zde kalkulačku pro výpočet minimální částky, která musí být zaměstnanci vyplacena nebo částky, která může být ze mzdy stržena. Výpočty je možné provést jak pro případ přednostní, tak nepřednostní pohledávky.

V případě, že se jedná o pohledávku přednostní, tato skutečnost musí být v exekučním příkaze výslovně uvedena.

Kdy má zaměstnavatel povinnost srážet a vyplácet provedené srážky ze mzdy

Plátce mzdy je povinen provádět srážky ze mzdy od okamžiku doručení exekučního příkazu. Spolu s exekučním příkazem je doručováno i pověření k provedení exekuce, na jehož základě byl daný exekuční příkaz vydán. Stanovené srážky musí být vyplaceny v okamžiku nabytí právní moci exekučního příkazu a současně po vyznačení doložky provedení exekuce. Není-li v okamžiku vydání exekučního příkazu vyznačena doložka provedení exekuce, obdržíte od nás vyrozumění o vyznačení doložky provedení exekuce včetně vyznačení doložky právní moci příslušného exekučního příkazu.

Zaměstnavatel přijímající povinného jako nového zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen od nového zaměstnance vyžádat potvrzení o tom, zda u předešlého zaměstnavatele byla nařízena exekuce srážkami ze mzdy, v čí prospěch, a kterým soudním exekutorem bylo nařízení vydáno. Toto potvrzení je každý zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci, který u něho přestal pracovat. Zjistí-li nový zaměstnavatel povinného, že exekuce byla na předešlém pracovišti prováděna srážkami ze mzdy, oznámí bez odkladu tuto skutečnost soudnímu exekutorovi, který exekuční příkaz vydal.

Změna plátce mzdy

Povinnost provádět srážky ze mzdy se vztahuje i na mzdu povinného vyplácenou ze strany nového plátce mzdy, na kterého se rovněž vztahuje daný exekuční příkaz. Povinnost provádět srážky ze mzdy vzniká novému plátci dnem, kdy se od povinného nebo od dosavadního plátce dozví o rozhodnutí soudního exekutora provádět exekuci srážkami ze mzdy povinného a o pohledávkách, ke kterým se toto rozhodnutí vztahuje.

Povinnosti při zániku pracovního poměru

Plátce mzdy, u něhož povinný ukončil pracovní poměr, musí takovou skutečnost do jednoho týdne oznámit soudnímu exekutorovi, který o srážkách ze mzdy rozhodl. Současně soudnímu exekutorovi zašle i vyúčtování provedených a vyplacených srážek ze mzdy povinného a oznámení, pro které pohledávky byla dále exekuce srážkami ze mzdy nařízena, a jaké pořadí tyto pohledávky mají.