Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stane na základě pověření soudního exekutora k provedení exekuce, které vydává exekuční soud.

Cílem exekučního řízení je přimět Vás - dlužníka - v souladu se zákonem řešit Váš finanční problém, ať už vznikl vědomě či nedbalostí. Doporučujeme směřovat k vyřízení exekuce co nejrychleji, neboť s narůstající dobou, po kterou je exekuce vedena se zvyšuje i výše celkové dlužné částky. Jsme ochotni Vám umožnit splacení Vašeho dluhu pokud možno bez nepříznivých zásahů do Vašeho života, případně života Vaší rodiny. Ve většině případů jsme proto ochotni přistoupit na splátkový kalendář (v rozumné výši splátek) tak, abyste byli schopni dluh splácet a nedošlo k nezvratným zásahům do Vašeho života. 

Je–li proti Vám vedena exekuce, můžete nás kontaktovat zde.

Pokud jste obdrželi výzvu k dobrovolnému splnění Vaší povinnosti a máte zájem vzniklou situaci řešit, vyhnete se tak invazivním způsobům provedení exekuce. Vždy kontaktujte exekutorský úřad co nejdříve. Právě včasné neřešení exekuce vede nejčastěji k řadě nepříjemných situací. Tím, že máte zájem exekuci řešit dobrovolně, předejdete nuceným způsobům provedení exekucí.
Zažádejte si u nás jednoduše a rychle o splátkový kalendář. Dohodu o zaplacení dluhu můžete uzavřít s naším pracovníkem ústně, telefonicky nebo písemně. Při telefonickém i osobním kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.

Upozornění:  Včas přebírejte veškeré zásilky, dbejte písemných pokynů a odpovídejte na dotazy exekutora. Pečlivě se řiďte poučeními exekutora nebo soudu.

Žádost o splátkový kalendář zde

Pokud s pracovníkem úřadu uzavřete dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně), je třeba takto sjednaný splátkový kalendář dodržovat, jinak může dojít k nucenému provedení exekuce, tedy k prodeji movitých věcí či k prodeji nemovitosti. Při telefonickém i osobním kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.

Prominutí dluhu

Prominutí dluhu nebo jeho části je výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu. Z tohoto důvodů není možné žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu Kladno. Pokud chcete žádat o prominutí dluhu, je nutné se obrátit výhradně na oprávněného.

Uvolnění blokovaných účtů a nemovitostí

Žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí je možné, pokud je celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat. Uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s právními předpisy.

Další informace k dlužné částce

Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce. V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, kontaktujte nás zde:

Kontakt

tel: (+420) 605 883 955 


Úřední hodiny

Pondělí, středa 9:30 – 11:30 hod, 13:30 – 15:30 hod

id DS p48kf9i

Email: sekretariat@exekutorkladno.cz

Pro komunikaci si připravte spisovou značku, která je ve tvaru 223 EX xxxx/xx (např. 223 EX 1234/20, dříve 088 EX 1234/20)
Při telefonickém i osobním kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.


Jak postupovat při exekuci

Nejjednodušším způsobem řešení exekuce, po obdržení výzvu k dobrovolnému plnění, je uhrazení celé částky soudnímu exekutorovi.

Dluh musí být placen přímo soudnímu exekutorovi.

Placením dluhu oprávněnému (věřiteli) se totiž povinný (dlužník) nezbavuje povinnosti zaplatit náklady exekuce a dochází tak ke komplikacím ohledně kontroly plateb.

Splátky dohodnuté s pracovníkem úřadu je důležité dodržovat v dohodnuté výši i v dohodnutém termínu, jedině tak je možné předejít nucenému vymáhání pohledávky. 


Jak můžete zaplatit svou exekuci?

Bezhotovostně

  1. Převodem na bankovní účet u ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  2. Převodem na bankovní účet u Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol.  Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  3. Složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 

Hotovostně

  1. Na kterékoliv pobočce ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu.  
  2. Na kterékoliv pobočce Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol.  Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  3. Na pokladně Exekutorského úřadu Kladno, 28. října 1228, 273 09 Kladno - Švermov

Doporučujeme hradit svůj dluh hotovostními platbami na pokladně ČSOB a KB, nebo bezhotovostním převodem ČSOB a KB. Díky on-line přístupu k účtu jsme schopni ihned identifikovat příchozí platbu a přiřadit ji k příslušnému spisu. Vložení finančních prostředků na uvedené účty je zdarma.


Další informace

Po pověření a nařízení exekuce zašle povinnému soudní exekutor vyrozumění spolu s exekučním příkazem, kopií exekučního titulu a výzvou ke splnění vymáhané povinnosti.

Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.


Soudnímu exekutorovi náleží pravomoci soudu. Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu.

Při ztěžování postupu při provádění exekuce nebo za hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.