Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Pro povinné

Povinným se v exekučním řízení stane osoba, která nesplní řádně a včas určitou povinnost, která mu byla uložena vykonatelným exekučním titulem. Exekuční soud pověří soudního exekutora provedením exekuce. Povinný je tedy osoba, proti které je vedena exekuce.  Povinný se dozví o tom, že je proti němu vedena exekuce tím, že mu exekutor doručí tzv. vyrozumění o zahájení exekuce, kterým je povinný informován o tom, že je proti němu vedena exekuce. Současně  je povinnému doručena i kopie exekučního titulu a výzva k úhradě ke splnění vymáhané povinnosti. Pokud povinný nesplní vymáhanou povinnost ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, provede soudní exekutor exekuci dle exekučních příkazů, mimo jiné soupisem a následným prodejem movitých věcí povinného.

    Kontaktujte nás a navrhněte způsob vyřešení dluhu. Sdělte pracovníkovi úřadu telefonický kontakt a adresu, na které jste k zastižení.

→  Pokud se zdržujete jinde, než máte adresu trvalého bydliště, zažádejte o zasílání pošty na Vaši skutečnou adresu (je třeba požádat písemně).                          Zabráníte tak nepříjemnému překvapení, plynoucího z toho, že písemnosti budou doručovány náhradním způsobem.

→   Jen Váš aktivní a odpovědný přístup Vám může pomoci ušetřit na nákladech s řízením spojených.

Cílem exekučního řízení je provedení exekuce. Nejvýhodnější je směřovat k vyřízení exekuce co nejrychleji, neboť s narůstající dobou, po kterou je exekuce vedena se zvyšuje i výše celkové dlužné částky. Náš úřad umožňuje splacení dluhu pokud možno bez nepříznivých zásahů. Ve většině případů jsme ochotni přistoupit na splátkový kalendář v rozumné a adekvátní výši splátek. 

Je–li proti Vám vedena exekuce, můžete nás kontaktovat zde.

Pokud jste obdrželi výzvu k dobrovolnému splnění Vaší povinnosti a máte zájem vzniklou situaci řešit, vyhnete se tak invazivním způsobům provedení exekuce. Vždy kontaktujte exekutorský úřad co nejdříve. Právě včasné neřešení exekuce vede nejčastěji k řadě nepříjemných situací. Tím, že máte zájem exekuci řešit dobrovolně, předejdete nuceným způsobům provedení exekucí.

Žádost o splátkový kalendář zde.  Zažádejte si u nás jednoduše a rychle o splátkový kalendář. 

Pokud s pracovníkem úřadu uzavřete dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně), je třeba takto sjednaný splátkový kalendář dodržovat, jinak může dojít k nucenému provedení exekuce, tedy k prodeji movitých věcí či k prodeji nemovitosti. 

UPOZORNĚNÍ: Včas přebírejte veškeré zásilky, dbejte písemných pokynů a odpovídejte na dotazy exekutora. Pečlivě se řiďte poučeními exekutora nebo soudu.


Jak můžete zaplatit svou exekuci?

Bezhotovostně

  1. Převodem na bankovní účet u ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  2. Převodem na bankovní účet u Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol.  Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  3. Složenkou, kterou je třeba řádně vyplnit a uvést variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 

Hotovostně

  1. Na kterékoliv pobočce ČSOB banky, č. ú.: 291556059/0300; variabilní symbol. Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu.  
  2. Na kterékoliv pobočce Komerční banky č. ú.: 51-5329530237/0100; variabilní symbol.  Variabilní symbol: skládá se z čísla exekuce bez symbolu 223 EX např. pro spis sp. zn. 223 EX 1234/20 bude VS: 2020 0 1234, variabilní symbol musí mít vždy devět míst. Variabilní symbol je nutné z důvodu identifikace uvést vždy, jinak nejsme schopni platbu přiřadit k vašemu spisu. 
  3. Na pokladně Exekutorského úřadu Kladno, 28. října 1228, 273 09 Kladno - Švermov

Doporučujeme hradit svůj dluh hotovostními platbami na pokladně ČSOB a KB, nebo bezhotovostním převodem ČSOB a KB. Díky on-line přístupu k účtu jsme schopni ihned identifikovat příchozí platbu a přiřadit ji k příslušnému spisu. Vložení finančních prostředků na uvedené účty je zdarma.


Prominutí dluhu

Prominutí dluhu nebo jeho části je výhradně v pravomoci oprávněného, nikoliv v pravomoci soudního exekutora či zaměstnanců exekutorského úřadu. Z tohoto důvodů není možné žádat o prominutí dluhu nebo jeho části u Exekutorského úřadu Kladno. Pokud chcete žádat o prominutí dluhu, je nutné se obrátit výhradně na oprávněného.

Uvolnění blokovaných účtů a nemovitostí

Žádat o uvolnění blokovaných účtů či nemovitostí je možné, pokud je celý exekuční dluh zaplacen. Soudní exekutor je ze zákona povinen dluh vymáhat. Uvolnění blokací bez zaplacení dluhu by bylo v rozporu s právními předpisy.

Jak postupovat při exekuci

Nejjednodušším způsobem řešení exekuce, po obdržení výzvu k dobrovolnému plnění, je uhrazení celé částky soudnímu exekutorovi.

Dluh musí být placen přímo soudnímu exekutorovi.

Placením dluhu oprávněnému (věřiteli) se totiž povinný (dlužník) nezbavuje povinnosti zaplatit náklady exekuce a dochází tak ke komplikacím ohledně kontroly plateb.

Splátky dohodnuté s pracovníkem úřadu je důležité dodržovat v dohodnuté výši i v dohodnutém termínu, jedině tak je možné předejít nucenému vymáhání pohledávky. 

Další informace k dlužné částce

Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce. V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, kontaktujte nás.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je třeba písemná podání obsahující návrh ve věci samé (např. odvolání, návrh na zastavení, odklad, apod.), učiněný telefaxem nebo v elektronické podobě, který není podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, doplnit nejpozději do 3 dnů předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění s vlastnoručním podpisem. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soudní exekutor nepřihlíží.

Zástupce účastníka řízení

V exekučním řízení se může povinný dát dát zastoupit fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (obecný zmocněnec). Tento zástupce může jednat jedině osobně, tzn. obecný zmocněnec se nemůže dát zastoupit jiným zmocněncem jako dalším zástupcem (substitutem). V téže věci může mít povinný současně jen jednoho zvoleného zástupce. Plná moc udělená  obecnému zmocněnci musí být úředně ověřena. Povinný se může dát zastoupit také advokátem.

Pravomoci soudního exekutora

Soudnímu exekutorovi náleží pravomoci soudu. Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu.

Při ztěžování postupu při provádění exekuce nebo za hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000 Kč.