Mgr. Andrea Říhová, LL.M.   |   Exekutorský úřad Kladno   |   e.č. 223 EX
·
Kontakt

Exekutorské zástavní právo

Máte-li vykonatelnou pohledávku (tj. peněžitý nárok přiznaný exekučním titulem), soudní exekutor Vám ji na Váš návrh může zajistit nuceným zřízením exekutorského zástavního práva na nemovité věci dlužníka. Toto zástavní právo má shodné účinky jako jakékoliv jiné běžné smluvní zástavní právo. Exekutorské zástavní právo výrazně vylepšuje Vaši možnost uspokojení pohledávky tím, že zajišťuje výhodnější pořadí pohledávky, a tudíž i Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovité věci dlužníka ať už v exekuci či v insolvenčním řízení.

Za zřízení exekutorského zástavního práva na nemovité věci dlužníka (tj. na všechny jeho nemovitosti v rámci jednoho katastrálního území) náleží soudnímu exekutorovi odměna určená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve výši 5.500,-Kč (+ zákonná sazba DPH).